Dự Luật phải rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, do mới trình Quốc hội lần đầu, tổ chức chính quyền địa phương nên đưa 2 phương án: Phương án 1 là ở quận, phường không có HĐND, còn tất cả các đơn vị địa phương đều có. Phương án 2 là tất cả các cấp đều có.

Ngày 16/9, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp phiên toàn thể thẩm tra Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, do mới trình Quốc hội lần đầu, tổ chức chính quyền địa phương nên đưa 2 phương án: Phương án 1 là ở quận, phường không có HĐND, còn tất cả các đơn vị địa phương đều có. Phương án 2 là tất cả các cấp đều có.

Trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến tán thành phương án tổ chức chính quyền địa phương vẫn giữ mô hình như hiện nay, nghĩa là mỗi cấp hành chính đều có: HĐND, UBND, nhưng phải quy định cụ thể về tổ chức, bộ máy, nhân sự cho phù hợp. Một số ý kiến lại cho rằng, không nhất thiết phải tổ chức HĐND ở cấp quận, phường để tinh giản bộ máy chính quyền. Riêng hoạt động của UBND, Dự Luật cần quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo và tập thể. Cơ cấu của UBND phải bao gồm thành viên là thủ trưởng, giám đốc các sở, chỉ huy trưởng quân sự, trưởng công an… và phải quy định rõ số lượng. Về quy trình lấy ý kiến Nhân dân cũng phải được quy định rõ trong Luật, phải được trên 50% đồng ý và đây là hình thức tham khảo, thẩm quyền quyết định là do các cơ quan có thẩm quyền được Hiến pháp quy định.