Giải pháp xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới" do Bộ VHTT&DL tổ chức đã diễn ra trong ngày 15/5 với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực văn hóa văn nghệ, bảo tồn, bảo tàng…

Theo các đại biểu, để thực hiện có hiệu quả sự nghiệp xây dựng văn hóa ở nước ta, cần tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch văn hóa 5 năm và hàng năm phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần đặc biệt tập trung tới: Hệ thống văn bản pháp quy nhằm tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa; Nâng cao vai trò của các đơn vị quản lý chuyên ngành; Tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật; Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ; Đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa các hoạt động văn hóa; Tăng cường hợp tác quốc tế.