Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015 - 2020” trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2015.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Theo thông báo kết luận, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW là một nhiệm vụ hết sức cấp thiết và quan trọng của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội. 

 
Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên - Ảnh 1

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015 - 2020” trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 này.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc hoàn thiện Đề án trên, đồng thời chủ động triển khai trong hệ thống đoàn các cấp phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ, tiên phong tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động thế hệ trẻ tích cực tham gia các hoạt động tập thể, có ích, xây dựng xã hội lành mạnh, nền nếp; hưởng ứng thi đua, cam kết chung tay phòng tránh và bài trừ tệ nạn xã hội. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm ban hành kế hoạch hành động để thực hiện Chỉ thị 42; khôi phục, chấn chỉnh, tăng cường các hoạt động, sinh hoạt tập thể có tính giáo dục truyền thống tốt đẹp, thực hiện nếp sống có văn hóa, đạo lý và bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Những năm qua, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ đã được triển khai, đạt nhiều kết quả... Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách...

Tuy nhiên, trên thực tế giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ. Nhất là trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi... Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp.

Tình hình đó có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thế hệ trẻ; chưa giải quyết thỏa đáng những vấn đề của thực tiễn đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đô thị hóa, hội nhập quốc tế; nhận thức về tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục thế hệ trẻ chưa đầy đủ. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn thiếu chặt chẽ. Đạo đức xã hội có mặt xuống cấp, ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách, đạo đức của thế hệ trẻ. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, chưa là tấm gương để thế hệ trẻ học tập và noi theo...

Trước tình hình đó, ngày 24/3/2015, Ban bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030. Chỉ thị không chỉ là kim chỉ nam cho công tác thanh thiếu niên trong tổ chức đoàn - đội, hội liên hiệp thanh niên mà còn là định hướng chiến lược cho cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong thời gian tới khi xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần