Hà Nội ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế giải ngân đầu tư công

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của TP được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2022, đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế: Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm ở cấp thành phố và cấp huyện.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư phục vụ phát triển toàn diện kinh tế xã hội.

Hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023. Phấn đấu hoàn thành giải ngân hết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời đảm bao mục tiêu, chất lượng hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư: phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện. 5. UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tỷ lệ giải ngân của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kể hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và việc không hoàn thành nhiệm vụ 02 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định tại Quyết định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Theo đó, UBND TP đề nghị Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết với Thanh phố tiến độ giai ngân của từng dự án, từng quý và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành phố kết quả giải ngân các dự án, gửi Kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/3/2023. 

Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt, năng lực trong triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Các chủ đầu tư báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở chuyên ngành theo dõi ngành, lĩnh vực về tiến độ thực hiện các dự án, kết quả giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Kế hoạch năm 2022 kéo dài của tháng trước đó, ước giải ngân của tháng báo cáo định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, trong đó nếu rõ các khó khăn, vướng mắc, cơ quan chủ trì giai quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của từng dự án. 

Về tháo gỡ khó khăn về biến động giá, TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trưởng xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường; đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động giá lớn, trường hợp cần thiết, công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng hoặc sớm hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn.

Đẩy nhanh công tác công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án để khán trương hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và có dự án mới đủ điều kiện bố trí vốn, khởi công công trình. Xác định đây tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, các dự án chậm triển khai, giải ngân, không khắc phục được các vướng mắc sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thanh, quyết toán vốn đầu tư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần