Hà Nội ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở xây dựng Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Các quy định trước đây có nội dung trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.
Theo Quyết định trên, quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội gồm 20 điều. Nội dung của quy định nêu rõ về nguyên tắc, trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội; Trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tham gia phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng; Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt xây dựng trên địa bàn TP phải tuân thủ Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan.
 Ảnh mang tính chất minh họa. 
Trong đó, Sở Xây dựng có nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và các cơ quan truyền thông của TP trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng trên địa bàn. Thông tin kết quả cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình do Sở Xây dựng cấp phép đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có công trình được cấp phép để phối hợp quản lý. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp huyện trong công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
Đồng thời, Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn xử lý các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND TP; Đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
Sở Xây dựng có nhiệm vụ đề xuất Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn quản lý.
Định kỳ 6 tháng, Sở Xây dựng tổ chức giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng với UBND quận, huyện, thị xã để tổng hợp tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng ở địa phương; Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về tên tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, nội dung vi phạm, hình thức xử phạt, việc khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm trật tự xây dựng gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội khi có đề nghị của UBND cấp huyện.
Quy định cũng nhấn mạnh, Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Xây dựng trong việc kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.
Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và ban hành các quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra, phúc tra thường xuyên hoặc đột xuất các kết quả kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm của các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị để kịp thời phát hiện, hướng dẫn và đôn đốc các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị khắc phục các sai phạm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Đề xuất xử lý trách nhiệm cán bộ do thiếu trách nhiệm để xảy ra các sai phạm. Chỉ đạo, đôn đốc Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tham mưu đề xuất các giải pháp quản lý đảm bảo hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng.
Thanh tra Sở Xây dựng giúp Giám đốc Sở tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND TP về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
Ngoài ra, quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện, cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, Công an TP, Công an cấp huyện, cấp xã theo phân cấp quản lý của ngành.
Các Sở, ban, ngành: Thanh tra TP, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Cục thuế TP, Giao thông vận tải, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP về các nội dung có liên quan được giao quản lý.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2019. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần