Hà Nội: Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2021 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Kế hoạch được ban hành nhằm phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.
Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng thực chất, có tác dụng động viên, tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.
 Ảnh minh họa.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành thành phố phát động, tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do Trung ương, thành phố phát động, bảo đảm thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của ngành, địa phương, đơn vị trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm phát động và thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô (1992-2022)…
Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương. Việc khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng ngành, địa phương, đơn vị và thành phố.
Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực; quan tâm làm tốt việc phát hiện, đề xuất khen thưởng và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền ở mỗi cấp; nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.
Các đơn vị, địa phương cũng chủ động khen thưởng và đề nghị TP, Nhà nước khen thưởng cho công nhân, nông dân, công chức, người lao động có phát minh, sáng chế, sáng kiến, những việc làm tốt góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp thiết của đời sống xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp; khen thưởng cho người nước ngoài có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, bảo đảm phù hợp với xu thế mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm thi đua.