Hà Nội: Hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Tâm Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 23/7/2017 và thay thế Quyết định số 41 /2013/QD-UBND ngày 25/9/2013 của UBND TP Hà Nội về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí hỗ trợ cho người lao động bị thu hồi đất học nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng theo quy định tại Điều 7 Quy định này, được bố trí từ ngân sách TP cho việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1956/QĐ-TTg) và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

Kinh phí hỗ trợ cho người lao động bị thu hồi đất học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định tại Tiết 2, Mục b, Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí hỗ trợ cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định tại Khoản 3, Điều 7 Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 (ba) tháng theo quy định Luật Giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định so 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Hỗ trợ chi phí học nghề, mức tối đa 3.000.000 đồng/người/khoá học; Mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; Mức hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người tham gia học nghề ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.