Hà Nội: Kiểm soát ô nhiễm làng nghề bằng hệ thống quan trắc tự động

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP vừa ban hành Quyết định số 6136/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo quyết định, trong giai đoạn 2017 - 2020, TP sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề để triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Làng nghề điêu khắc đá ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Khảo sát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng các cơ chế và chính sách phù hợp để triển khai thành công các dự án cấp bách trong việc đầu tư - xây dựng - vận hành các mô hình thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng, khí thải tại các làng nghề. Xây dựng cơ chế ưu đãi, khuyến khích các nhà đầu tư trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường làng nghề. Nâng cao nhận thức cộng đồng làng nghề gắn sản xuất với trách nhiệm về môi trường đồng thời triển khai đánh giá, phân loại làng nghề trên địa bàn Hà Nội theo tiêu chí đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: Thiết kế mạng lưới quan trắc và đầu tư xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc tự động phục vụ kiểm soát ô nhiễm tại 80 làng nghề trên địa bàn Hà Nội theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 2/1/2013. Triển khai đầu tư xây dựng và vận hành các mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm theo công nghệ tiên tiến và phù hợp với các nhóm làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo các loại hình sản xuất khác nhau được đầu tư theo mô hình dự án cấp bách được TP hỗ trợ 100% kinh phí.

Định hướng từ 2020 đến 2030, TP tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề để triển khai đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu, hỗ trợ về cơ chế, chính sách cho các DN và tổ chức để phân loại, tái chế chất thải; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. Tiếp tục xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc và tích hợp cơ sở dữ liệu liên ngành, trực tuyến, phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn. Bảo đảm 100% các làng nghề của Hà Nội được công nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường; tiến tới khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề.