Hà Nội kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2015 nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan, cá nhân ban hành.

Từ đó, kịp thời có biện pháp xử lý nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật…

Theo đó, về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản QPPL, tiến hành ban hành quy định cụ thể quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại đơn vị theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ.

 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản hàng năm ở đơn vị; sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra văn bản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định..

 Đảm bảo các điều kiện cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản như: Bố trí cán bộ chuyên trách, tổ chức đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản; điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và kinh phí hoạt động phục cho công tác kiểm tra văn bản của đơn vị; công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra văn bản; tổ chức mạng lưới tiếp nhận thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho kiểm tra văn bản.

 Với công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL, được tiến hành thường xuyên đối với toàn bộ các văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành trong năm 2015 như quyết định, chỉ thị của UBND các cấp, nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã.

 Kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản QPPL do HĐND, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn ban hành trong năm 2014 và 2015 gồm nghị quyết của HĐND quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn, quyết định, chỉ thị của UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

 Rà soát và tự kiểm tra văn bản có chứa QPPL của UBND, Chủ tịch UBND các cấp, HĐND và Chủ tịch HĐND cấp huyện, cấp xã, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, phòng, ban thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

 UBND thành phố yêu cầu, công tác kiểm tra văn bản được tiến hành thường xuyên, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Các văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành phải được kiểm tra, xử lý bằng các hình thức, biện pháp thích hợp theo quy định. Việc kiểm tra, xử lý văn bản tiến hành một cách khách quan, toàn diện, tuân thủ đầy đủ quy định…