Hà Nội lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 2313/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế TP Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo gồm 33 đồng chí. Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội - Phó Trưởng Ban Thường trực; Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP; Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP; Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND TP.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND TP Hà Nội xây dựng và chỉ đạo các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các Kế hoạch, Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm hội nhập quốc tế của TP trong từng giai đoạn; chỉ đạo và phối họp hoạt động của các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc UBND TP trong việc tham gia các hoạt động hội nhập quốc tế của Chính phủ và của TP.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của UBND TP về hội nhập quốc tế đối với các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ về hội nhập quốc tế trên địa bàn TP. Tổng hợp, dự báo và báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP những vấn đề nảy sinh và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ hội nhập quốc tế trên địa bàn TP. Thực hiện các nhiệm vụ khác về hội nhập quốc tế theo sự phân công của Chủ tịch UBND TP.