Hà Nội: Nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4445/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 11 “Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ”.

Chuyên đề được xây dựng căn cứ theo Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.
Xác định các mục tiêu cụ thể về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Trong đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.
Nâng cao chất lượng công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để công tác này là một trong những công cụ hiệu quả trong phòng ngừa tham nhũng. Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng.
Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 
 
Chuyên đề cũng xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao chất lượng kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.
 
Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, kế hoạch về công tác kiểm soát tài sản hằng năm của UBND thành phố và chuyên đề này, các cơ quan, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị trực thuộc UBND thành phố triển khai thực hiện chuyên đề.