Hà Nội: Quyết liệt phòng, chống ma túy tại 3 quận, 15 phường, thị trấn

Chia sẻ Zalo

KTĐT – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Công văn số 4026/UBND-VX yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện chỉ đạo điểm phòng, chống ma túy tại 3 quận, 15 phường, thị trấn.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo TP, UBND các quận, huyện, thị xã, đặc biệt những quận, huyện có đơn vị được chọn chỉ đạo điểm khẩn trương có văn bản chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc các quận, huyện thị xã nói chung và quận, huyện có đơn vị được chọn chỉ đạo phối hợp với Công an cùng cấp triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 07/KH-BCD của Ban Chỉ đạo TP; Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị trực thuộc (các quận, huyện, thị xã) tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn ma túy theo nội dung biện pháp, địa bàn đối tượng nêu tại Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 8/11/2011 của UBND TP và Kế hoạch số 04/KH-BCĐ của ban Chỉ đạo TP.

Đối với các quận, huyện có đơn vị được chọn làm điểm, khẩn trương có báo cáo Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và đề xuất chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an cùng cấp triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ, giải pháp chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch chỉ đạo điểm của Ban Chỉ đạo TP; Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng của quận, huyện phối hợp, hỗ trợ các phường, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp, trọng tâm là tập trung đấu tranh xóa, giải quyết hết các điểm, tụ điểm tệ nạn ma túy trên địa bàn, tăng cường lập hồ sơ, đưa hết số người nghiện ma túy có đủ điều kiện đi cai nghiện tập trung hoặc bằng các biện pháp quản lý khác nhằm làm chuyển biến tích cực, duy trì giữ ổn định địa bàn, phấn đấu đạt các chỉ tiêu TP đề ra.

Các quận huyện cần đầu tư, huy động nguồn lực hỗ trợ cho các đơn vị được chọn chỉ đạo điểm để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, đơn vị cơ sở.

Đối với các quận, huyện, thị xã còn lại có văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 07/KH-UBND của UBND TP, trong đó cần tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn được xác định là địa bàn trọng điểm hoạc có nhiều phức tạp về tệ nạn ma túy, nhất là những xã, phường giáp ranh với các phường, thị trấn được chọn chỉ đạo điểm giai đoạn I để tập trung đầu tư, chỉ đạo, huy động lực lượng giải quyết tệ nạn ma túy trên địa bàn, làm cơ sở để lựa chọn các đơn vị khác để chỉ đạo điểm giai đoạn II, thực hiện đến năm 2015.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác đấu tranh, giải quyết địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Khi kết thúc giai đoạn I, đề xuất tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá những mặt đạt được và chưa được, đồng thời xác định nguyên nhân để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng./.

Trước đó, ngày 4/4/2012, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm TP đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BCĐ về việc phê duyệt danh sách lựa chọn 3 quận và 15 phường, thị trấn thuộc 12 quận, huyện, thị xã để tập trung chỉ đạo điểm về đấu tranh giải quyết tệ nạn ma túy giai đoạn 2011-2015. Để cụ thể hóa Quyết định, ngày 25/4/2012, Ban Chỉ đạo TP đã có Kế hoạch số 07/KH-BCĐ về việc thực hiện chỉ đạo điểm tại 3 quận và 15 phường, thị trấn, đồng thời đề ra chỉ tiêu thực hiện đến năm 2013 (giai đoạn I), đưa các phường của 3 quận và 15 phường, thị trấn ra khỏi danh sách “trọng điểm về tệ nạn ma túy”.