Hà Nội: Siết quản lý nhà nước trong giám sát, đánh giá đầu tư

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Công văn số 4138/UBND-KH&ĐT về việc tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội.

Công văn nêu rõ, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, tuân thủ thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ.
Cụ thể, trong Quý I hàng năm, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý. Phân công cụ thể bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư.
 Một góc TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Thực hiện nội dung theo dõi, kiểm tra, giám sát của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án, chủ đầu tư, cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan chủ quản và người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định theo quy định tại Mục 2 từ các Điều 12 đến Điều 18 Nghị định 84/2015/NĐ-CP.
Nhà đầu tư các dự án sử dụng vốn khác (không phải vốn nhà nước) có trách nhiệm tự tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án do mình thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 38 Chương IV Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.
Lập Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể 6 tháng và cả năm gồm phần thuyết minh theo 10 nội dung yêu cầu từ: Tình hình ban hành/tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn các chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư theo thẩm quyền; Tình hình quản lý quy hoạch; Tình hình thực hiện quản lý vốn đầu tư... đến tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư và cơ quan nhà nước và các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.
Thực hiện nghiêm chế độ và thời gian lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm và các báo cáo định kỳ, báo cáo trước khi khởi công dự án, báo cáo trước khi điều chỉnh dự án... theo quy định tại Điều 68, Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.
Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống thông tin quốc gia (http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn) theo quy định tại Khoản 14 Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP; Các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước sau khi có quyết định đầu tư, các chủ đầu tư đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin về các dự án đầu tư vào Hệ thống thông tin theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Các đơn vị nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về đầu tư để chủ động, tích cực tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đấy mạnh thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư triển khai trên địa bàn. Chủ động, phối hợp để giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo UBND TP qua Sở Kế hoạch và Đầu tư các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả hoạt động đầu tư.
Các sở quản lý chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương...) tăng cường thực hiện giám sát, theo dõi, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành theo quy định tại Điều số 17, Điều 24, Điều 31, Điều 37 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP; Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp tình hình lập, thẩm định, quyết định đầu tư; tình hình lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán các dự án theo lĩnh vực quản lý.
Sở Tài chính tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện quyết toán các dự án đầu tư của TP theo quy định.
Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP theo quy định.
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể 6 tháng, hàng năm của TP, báo cáo UBND TP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
Tổng hợp danh sách các cơ quan thực hiện không đúng quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, báo cáo UBND TP xử lý theo quy định.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giám sát, đánh giá đầu tư, là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án đầu tư trên phạm vi toàn TP theo quy định tại Điều 65, Điều 66 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.
Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Lãnh đạo các tổng công ty, công ty, đơn vị thuộc TP Hà Nội, các chủ đầu tư, nhà đầu tư nghiên cứu, nghiêm túc tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định của Nhà nước và TP về giám sát, đánh giá đầu tư./.