Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, nhà ở

Như Hương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xem kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP Hà Nội.

 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Quyết định nêu rõ, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7; Điểm a, b Khoản 2 Điều 8; Khoản 1 Điều 11; Khoản 1 Điều 12; Điểm a2, a3, b, c, đ Khoản 2, Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Điểm a Khoản 2 Điều 13; Điểm a Khoản 2 Điều 14; Điểm a Khoản 1 Điều 15; Khoản 2 Điều 16; Khoản 3 Điều 17; Điểm b Khoản 1 Điều 18; Khoản 2 Điều 18; Khoản 2 Điều 22; Khoản 2 Điều 23; Bổ sung Điều 25a.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa có kết quả giải quyết thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2018. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 4, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND TP; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã ký ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP Hà Nội.