Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại các quận

Hà Minh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 19/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tổ chức quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020.

Tập trung 6 nhiệm vụ
Theo đó, bên cạnh việc đánh giá kết quả, chỉ rõ những hạn chế thời gian qua, Bộ chính trị yêu cầu Thành ủy Hà Nội, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành ủy có liên quan cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 11 đã xác định, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XVI Đảng bộ TP Hà Nội, tập trung vào 6 nhiệm vụ chủ yếu sau:

Đó là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đầu não, đặc biệt quan trọng của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị. Coi đây là sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để phát triển tầm vóc Thủ đô trong thời gian tới. Thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế Thủ đô, thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng; đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh doanh hướng tới các chuẩn mực của OECD; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 7,5% trở lên. Giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
Toàn cảnh hội nghị.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chính quyền theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, dân cư, an toàn giao thông, bảo đảm kỷ cương và văn minh đô thị. Thực hiện nghiêm túc việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề và các cơ quan, đơn vị trong khu vực nội thành. Giải quyết tốt hơn những vấn đề dân sinh bức xúc. Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp trên địa bàn Thủ đô.

Tập trung xây dựng nền văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, đậm đà bản sắc gắn với tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với những giá trị nhân văn sâu sắc; để văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng của Thủ đô Hà Nội cũng như của cả nước.

Thủ đô là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia, tiếp tục xây dựng lực lưỡng vũ trang tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, cùng với toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; bảo vệ các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, các sự kiện của quốc gia và quốc tế. Chủ động nắm và xử lý tình hình, không để bất ngờ, kiên quyết không để hình thành các hội, nhóm cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước của nhân dân ta.

Thủ đô là biểu tượng của đất nước trong mở rộng quan hệ đối ngoại, cần phải cùng với cả nước, thay mặt cả nước làm tốt công tác đối ngoại; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Hà Nội trước bạn bè quốc tế; mở rộng giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, phòng, chống tội phạm; bảo vệ tốt và tranh thủ có hiệu quả các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn. Mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương và liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành ủy.

Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ.

Tăng cường phân cấp, ủy quyền

Theo Kết luận, Bộ Chính trị đồng ý với 5 nhóm nội dung kiến nghị, đề xuất của Thành ủy Hà Nội; giao cho các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với Hà Nội tổ chức thực hiện.

Trong đó, Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc sửa đổi một số luật có liên quan và bố trí kinh phí hỗ trợ để TP Hà Nội thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn.

Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo sửa đổi một số nghị định có liên quan; xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù; ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc; phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng nghề; Quy chế, cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành trong vùng Thủ đô; tăng cường phân cấp hoặc ủy quyền cho TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch và các dự án đầu tư, phê duyệt đề án vị trí việc làm.

Bộ Chính trị đồng tình để TP Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.