Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,3 tỷ USD

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đây là số liệu được đưa ra trong Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của UBND TP tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIV.

Theo đó, 10 tháng đầu năm Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt 936,7 triệu USD, trong đó, cấp mới 253 dự án với số vốn đăng ký 261,6 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 68 dự án với vốn điều chỉnh tăng 675,12 triệu USD. Dự kiến cả năm 2014, Hà Nội sẽ thu hút 1,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 17,3%; vốn thực hiện khoảng 1 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2013.
Dự kiến cả năm 2014, thu hút 1,3 tỷ USD
Dự kiến năm 2014, Hà Nội thu hút 1,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.
Ngoài ra, về vốn đầu tư xã hội trên địa bàn Hà Nội ước tăng 12%. Kết quả giải ngân vốn ngân sách xây dựng cơ bản (XDCB) trong nước, ODA, thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao hơn cùng kỳ năm trước. Thành phố đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô để kịp thời bổ sung vốn cho các công trình trọng điểm.

Đến 31/10, khối lượng thực hiện vốn XDCB của TP Hà Nội (không bao gồm vốn ghi thu, ghi chi BT, vốn ủy thác cho các quỹ và các nhiệm vụ chi đặc thù) đạt 13.553 tỷ đồng/KH 15.889 tỷ đồng (bằng 85,3% kế hoạch (KH)); giá trị giải ngân chung đạt 12.890 tỉ đồng, bằng 81,3% KH. Ước thực hiện năm 2014 đạt hơn 117% kế hoạch. TP Hà Nội đã quyết định ứng 1.500 tỷ đồng từ dự toán 2015 để bổ sung vốn cho các công trình trọng điểm.

Đối với huy động vốn tín dụng của Hà Nội tiếp tục tăng trưởng. Mặc dù lãi suất huy động VND giảm mạnh (khoảng 2% so với cuối năm 2013) nhưng nguồn vốn huy động tăng khá. Dự kiến năm 2014, tổng nguồn vốn huy động tăng 15,06% so với 31/12/2013. Tăng trưởng tín dụng ước đạt 9,59%.

Bên cạnh đó, 10 tháng đầu năm 2014 có 14.460 doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, tăng 1,47%, tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động là 10.268 (trong đó giải thể là 646, bỏ kinh doanh là 6.911, tạm ngừng kinh doanh 2.711), tăng 1,88% so cùng kỳ.

Để thực hiện hiệu quả lĩnh vực đầu tư nước ngoài, từ nay đến hết năm 2014 và trong n
ăm 2015, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, FDI. Thu hút đầu tư nước ngoài định hướng vào những lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghiệp “xanh”, thân thiện với môi trường; lĩnh vực điện tử công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Tập trung thu hút, kêu gọi đầu tư theo Danh mục các dự án kêu gọi FDI đã được Thành phố phê duyệt.