Hà Nội thúc đẩy xây dựng các nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hà Nội sẽ tập trung đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường và xác định các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường trọng tâm trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tập trung trong các lĩnh vực ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm khí bụi trong hoạt động giao thông và xây dựng.

Cùng với đó, rà soát các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải rắn, xử lý ô nhiễm nước mặt và khí bụi trong hoạt động giao thông, xây dựng thuộc các quy hoạch đã được duyệt hoặc đang trình phê duyệt như: Quy hoạch thoát nước Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050... trên cơ sở đó lựa chọn nhiệm vụ, dự án, công trình để xây dựng kế hoạch, tiến độ, kinh phí, nguồn lực tổ chức thực hiện trong từng năm 2013, 2014, 2015 và giai đoạn 2016-2020.
 
Đồng thời, bổ sung các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trọng tâm do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo từng năm, giai đoạn đến năm 2020.

Căn cứ kết quả rà soát, bổ sung nhiệm vụ, chương trình, dự án nêu trên, xây dựng danh mục, xác dịnh nguồn kinh phí và khai toán kinh phí để thực hiện. Cùng với đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ, chương trình, dự án đúng kế hoạch, tiến độ, đúng trình tự thủ tục về đầu tư xây dựng...

 Trên đây là nội dung Đề án các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội đến năm 2020 vừa được UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng hoàn thành trong tháng 4/2013.