Hà Nội thực hiện hiệu quả công tác cán bộ

Hải Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là đánh giá của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, được tổ chức sáng 22/11.

Toàn cảnh Hội nghị.
Theo đánh giá, TP Hà Nội đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, bài bản khách quan, dân chủ, gắn với việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy tổ chức theo quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn đặt ra cho TP; đội ngũ cán bộ từ TP đến cơ sở có cơ cấu ngày càng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ; chất lượng được nâng lên từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Thủ đô.
Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, theo đó giảm 39 trường, 143 phó phòng, ban; giảm 30 cấp trường, 69 cấp phó tại các Ban Quản lý dự án và Quỹ; sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 130 đơn vị trực thuộc sở…
Đối với chủ trương nhất thể hóa một số tổ chức và chức danh lãnh đạo Đảng, chỉnh quyền ở cấp xã, cấp huyện, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã lựa chọn 30 xã phường, thị trấn thực hiện thí điểm chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, có 11 quận, huyện triển khai thực hiện chủ trương này đối với 16 xã, phường, thị trấn. Hiện ở cấp xã có 351 đồng chí Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND; 18 đồng chí Bí thư là Chủ tịch UBND; ở cấp huyện có 20 đồng chí Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND; 1 đồng chí đồng thời là Chủ tịch UBND…

Tuy nhiên, Thành ủy cũng thẳng thắn đánh giá, tính tiên phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa cao; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có mặt chậm được khắc phục; vẫn còn tư tưởng cục bộ, khép kín, mất đoàn kết nội bộ ở một số địa phương, đơn vị. Một bộ phận cán bộ, công chức ý thức, phẩm chất, năng lực yếu, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, có biểu hiện sách nhiễu, tiêu cực gây khó khăn, bức xúc cho DN và công dân thậm chí vi phạm kỷ luật phải xử lý.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.
Bên cạnh đó, cơ cấu đội ngũ cán bộ ở một số địa phương, đơn vị còn chưa hợp lý, thiếu đồng bộ, còn tình trạng "vừa thừa, vừa thiếu”; Tiêu chí đánh giá cán bộ đã có đổi mới, nhưng vẫn còn chung chung và chưa gắn với chức danh; việc tổ chức đánh giá còn hình thức, kết quả đánh giá chưa phản ánh toàn diện kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chưa thực sự là cơ sở cho việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ nhất là ở cấp cơ sở.

Hà Nội kiến nghị Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến, rút ngắn, hợp lý hóa, đồng bộ quy trình các khâu của công tác cán bộ. Trước mắt, là quy định về phân cấp quản lý cán bộ, về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về đánh giá cán bộ, công chức,...

Với đặc thù của Đảng bộ TP, Hà Nội kiến nghị Trung ương tăng thêm số lượng cán bộ luân chuyển (giữ chức vụ Phó Bí thư và Phó Chủ tịch UBND cấp huyện); tăng số lượng cấp phó ở một số quận, huyện, sở, ngành đặc thù, có vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô; quan tâm luân chuyển, điều động, giữ các vị trí chủ chốt các cơ quan Trung ương và các địa phương; tăng cường đào tạo cán bộ tại chỗ và lâu dài.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù, sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho những người có nhu cầu, tự nguyện xin ra khỏi biên chế khi thực hiện tinh giản theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108 của Chính phủ…