Hà Nội: Thực hiện Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Công Thọ - Thủy Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục công lập và đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể triển khai về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập...

Thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020 - 2021 (gọi tắt là Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND), ngày 28/7/2020, tại văn bản số 3462/UBND-KGVX, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục công lập và đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau: 
 Ảnh minh họa
Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý và báo cáo theo quy định.
Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí năm học 2020 - 2021 để các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận.
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp: Công khai mức thu học phí; tăng cường nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng được miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Chủ trì, phối hợp các đơn vị báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021 - 2022.

Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội: Công khai mức thu học phí; tăng cường công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm theo quy định.
Làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí năm học 2020 - 2021 để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận.
Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục trực thuộc và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Sở Tài chính phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính thông tin công khai về mức thu học phí năm học 2020 - 2021 trên các phương tiện thông tin truyền thông.
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các phương tiện thông tin trên địa bàn Thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới...) tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng về mức thu học phí của Thành phố đến các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận thực hiện.
Kho bạc Nhà nước Hà Nội chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã kiểm soát chi từ nguồn thu học phí của các đơn vị gửi tại Kho bạc đúng quy định pháp luật và Thành phố.
UBND các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí năm học 2020-2021 để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận.
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp: Công khai mức thu học phí; tăng cường công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.
Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng được miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Tổ chức kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND tại các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý.