Hà Nội tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 4445/UBND-KH&ĐT tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 Ảnh mang tính chất minh họa.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/6/2017 tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải quyết triệt để các kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính, dịch vụ công, lãi suất vốn vay, thủ tục hoàn thuế, giải phóng mặt bằng, đấu thầu,... Tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư trên tất cả các lĩnh vực để đẩy nhanh thu hút đầu tư. Đẩy mạnh thu hút cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài theo danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn TP. Tích cực thu hút và giải ngân các dự án ODA, FDI.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ tại Văn bản số 2367/UBND-KH&ĐT ngày 16/5/2017 của UBND TP về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. Rà soát các nội dung vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB của từng dự án đang triển khai; phân công giao trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách thực hiện công tác GPMB từng dự án, phối hợp đôn đốc công tác GPMB; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo UBND TP định kỳ hàng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tiếp tục chủ động, hành động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chương trình số 43/CTr-UBND ngày 24/02/2017 của UBND TP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19-2017/NQ-CP và số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Văn bản số 2622/UBND-KT ngày 29/5/2017 về một số giải pháp trọng tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2017. Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho từng phân ngành, lĩnh vực cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung của toàn ngành, lĩnh vực.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đồng chí nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả nước năm 2017./.