Hà Nội: Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu tăng 27%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo kế hoạch, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn là 14%, nhưng nay đã tăng trên 27%.

Ngày 1/11, Đoàn giám sát số 1 do bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đầu làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2011.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Văn Tứ cho biết, dự kiến đến hết năm 2011, hầu hết các lĩnh vực, thành phố phấn đấu đạt và vượt so với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, riêng chỉ tiêu về tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn dự kiến đạt cao hơn hai lần so với kế hoạch giao.

Cụ thể, theo kế hoạch, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn là 14%, nhưng nay đã tăng trên 27%.

Tuy nhiên, có ba chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch là chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế (chín tháng đầu năm tăng 9,4%, ước cả năm tăng 9,8%, trong khi kế hoạch là 12%), chỉ tiêu tốc độ tăng đầu tư xã hội (chín tháng tăng 11,6%, ước cả năm tăng 13,5%, kế hoạch là 19-20%) và chỉ tiêu lượng nước sạch tăng thêm (chín tháng tăng thêm 62.000 m3/ngày đêm, ước cả năm tăng thêm 73.000 m3/ngày đêm, kế hoạch là 100.000 m3/ngày đêm).

Theo các thành viên Đoàn giám sát, vấn đề giao chỉ tiêu và đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn chưa thống nhất trên toàn thành phố, đặc biệt có một số chỉ tiêu chưa được tính toán một cách khoa học, dẫn đến báo cáo kết quả mang tính ước đoán, chưa chính xác.

Vì vậy, Đoàn giám sát cho rằng Sở Kế hoạch Đầu tư cần phối hợp với ngành thống kê tập huấn cho cán bộ làm công tác thống kê từ xã, phường, thị trấn đến quận, huyện làm tốt công tác này. Từ đó mới có cách hiểu, thống nhất cách đánh giá chỉ tiêu, có những con số thống kê chính xác nhằm phản ánh toàn diện tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Sở Kế hoạch Đầu tư dự kiến đề xuất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2012 cơ bản như các chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố đã quyết nghị năm 2011. Trong đó, dự kiến chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) tăng 9-10%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 18,5-19,5%.

Các chỉ tiêu xã hội dự kiến đề xuất có bảy chỉ tiêu, đáng chú ý số trường chuẩn quốc gia tăng thêm là 80 trường, thực hiện phổ cập bậc trung học phổ thông là 84%, số lao động được tạo việc làm mới 142.000 người, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% (còn 4,2%).

Có bốn chỉ tiêu về đô thị, môi trường, trong đó tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch bảo đảm vệ sinh là 97%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước bảo đảm vệ sinh duy trì 87%.

Dự kiến, trong năm 2012, thành phố sẽ đưa chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào các chỉ tiêu giao cho các sở, ngành, địa phương.

Kết luận cuộc giám sát, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư cần rà soát lại các chỉ tiêu, tập trung hoàn chỉnh có chất lượng các báo cáo, tờ trình được Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ chuẩn bị trình Hội đồng Nhân dân thành phố sao cho các chỉ tiêu đã giao thực hiện sau này đều có thể đánh giá kết quả, chỉ tiêu nào chưa có cách đánh giá chính xác thì không nên đề xuất.

Chủ tịch lưu ý khi lập danh mục các công trình trọng điểm thực hiện trong năm 2012, danh mục các chương trình mục tiêu 5 năm 2011-2015 phải tuân thủ nghiêm túc ba định hướng, năm nguyên tắc bố trí vốn, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng cho biết sẽ đưa vào chương trình giám sát năm 2012 việc sử dụng ngân sách cấp huyện, hạn chế tình trạng giải ngân nguồn vốn cấp huyện thấp, chuyển nguồn và kết dư ngân sách cấp huyện nhiều nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô ./.