Hà Nội triển khai các nhiệm vụ về Chương trình phát triển thanh niên

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/2, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND TP và Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 07/12/2021, Quyết định số 5384/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP về Chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 Chương trình phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/12/2022.

Cụ thể hóa hoặc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình theo ngành, lĩnh vực quản lý và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo phân công của UBND Thành phố; xác định rõ tiến độ thực hiện; tổ chức đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố theo giai đoạn, gắn với thực tiễn phát triển thanh niên.

Xác định cụ thể trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện Chương trình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

Các đơn vị liên quan của TP tập trung Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết của HĐND TP và Chương trình của UBND TP. Tổ chức triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, Quyết định số 5120/QĐ- UBND ngày 07/12/2021, Quyết định số 5384/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố về Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

11 cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, có trách nhiệm đăng ký nhiệm vụ, đề án, dự án mới hoặc lồng ghép trong các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án theo ngành, lĩnh vực quản lý, báo cáo UBND TP.

UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố chủ trì thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo giai đoạn; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật; định kỳ hằng năm xây dựng Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên, trong đó có nội dung đăng ký các nhiệm vụ phát triển thanh niên trên địa bàn địa phương quản lý.