Hà Nội: Triển khai giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 trên địa bàn

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 536/UBND-KH&ĐT về triển khai giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, UBND TP Hà Nội đã có các văn bản số 4736/UBND-KH&ĐT ngày 10/8/2016 và số 4973/UBND-KH&ĐT ngày 10/10/2017 chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Tuy nhiên thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP. Việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc TP chưa tự giác, các kỳ báo cáo đều phải đôn đốc, nhắc nhở, đặc biệt còn nhiều cơ quan, đơn vị không gửi báo cáo; một số báo cáo còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao. Các Nhà đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn khác gửi báo cáo không kịp thời, đầy đủ, thiếu thông tin làm cho công tác tổng họp tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn khác gặp nhiều khó khăn, chưa phản ánh đúng thực trạng hoạt động đầu tư. Việc cập nhật thông tin dự án và báo cáo định kỳ trên hệ thống phần mềm quốc gia chưa được các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện thường xuyên, vì vậy việc theo dõi, tổng hợp tình hình dự án trên hệ thống phần mềm quốc gia chưa phát huy được hiệu quả.

Triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 và các năm tiếp theo trên địa bàn, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; các Tổng công ty, Công ty và các đơn vị thuộc TP, các nhà đầu tư dự án trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo đúng Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn khác đang triển khai trên địa bàn do đơn vị, cơ quan quản lý) để tổ chức triển khai thực hiện và gửi 01 bản về UBND TP thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi (trong Quý I hàng năm).

Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác (không sử dụng vốn nhà nước) có trách nhiệm tự tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án do mình thực hiện theo quy định tại Chương IV, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ; Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào hệ thống thông tin và thực hiện gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 10 và Khoản 14, Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngảy 30/9/2015 của Chính phủ.

Thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ, Biểu mẫu thực hiện theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cập nhật thông tin dự án theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Thòi hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện theo Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ.

UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ ừì, tổng hợp và thực hiện báo cáo giám sát đánh giá tống thể đầu tư 6 tháng và hàng năm trên địa bàn TP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP theo quy định; Chủ trì xây dựng kế hoạch và tố chức thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn TP; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ; hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các cấp, đơn vị trực thuộc UBND TP.

Đối với các cơ quan, đơn vị không triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư và báo cáo đúng hạn, UBND TP sẽ xem xét xử lý vi phạm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ dự án theo quy định tại Điều 71, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và quy định của Pháp luật liên quan. UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.