Hà Nội triển khai quy hoạch mạng lưới quan trắc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội triển khai “Quy hoạch mạng lưới quan trắc không khí cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020."

Đây là quy hoạch nhằm bổ sung, hoàn thiện mạng lưới quan trắc không khí cố định để đánh giá sự thay đổi chất lượng không khí và các yếu tố khí tượng, cũng như mối quan hệ giữa chúng nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô một cách bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng thời, quy hoạch nhằm thiết lập hệ thống mạng lưới quan trắc không khí cố định đồng bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội để phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường nói chung và môi trường không khí nói riêng; tổng hợp cung cấp thông tin số liệu hàng năm về hiện trạng, diễn biến chất lượng không khí và các yếu tố khí tượng trên địa bàn.

Từ nay đến năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành; đào tạo bổ sung đội ngũ quan trắc viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của mạng lưới quan trắc không khí Hà Nội phù hợp với mạng quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia.

Sở sẽ xây dựng và đưa vào vận hành ít nhất 3 trạm quan trắc tự động liên tục, cùng với các trạm đã có và các điểm quan trắc định kỳ theo hệ thống mạng lưới quy hoạch mới, trọng tâm là những khu vực, những yếu tố quan trắc có nhu cầu cấp bách phục vụ công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng…

Trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả các trạm quan trắc trong quy hoạch, bảo đảm tính hợp lý, thống nhất, đồng bộ, hiện đại của mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia./.