Hà Nội triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về hòa giải thương mại

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

 Ảnh mang tính chất minh họa.
Mục đích của  nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, nhanh chóng hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án; phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố; chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác cho việc triển khai Nghị định trên địa bàn TP Hà Nội.

Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Tư pháp và UBND TP; Kiểm tra, thanh tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ- CP và Kế hoạch này; kịp thời có biện pháp hoặc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện nội dung được phân công theo Kế hoạch này.

Các cơ quan, đơn vị được giao, phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết./.