Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục theo 2 vòng

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông tin chi tiết về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 và những trường hợp được miễn thi phần thi Ngoại ngữ.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin về hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020. Việc tổ chức tuyển dụng được thực hiện theo văn bản số 3711/SNV-CCVC của Sở Nội vụ Hà Nội.
Theo đó, UBND quận, huyện, thị xã có chỉ tiêu tuyển dụng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết trên cơ sở Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND TP và các quy định của pháp luật, thông báo công khai về vị trí việc làm, số lựợng chỉ tiêu, ngành đào tạo, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí theo quy định. Và, thông báo công khai các nội dung chỉ đạo cùa TP liên quan đến việc tuyển dụng viên chức giáo dục của đơn vị mình trên website và tại trụ sở của cơ quan, đơn vị.
UBND quận, huyện, thị xã quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng, quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức. Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập các Ban giúp việc để tổ chức tuyển dụng tại vòng 1 và vòng 2 theo quy định.
 Giờ học của cô và trò trường THCS Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Đối với thi tuyển: Tổ chức thi tuyển 2 vòng theo quy đinh tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính gồm 2 phần:
Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; thời gian thi 60 phút;
Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyển tuyển dụng quyết định; thời gian thi 30 phút;
Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu cùa vị trí việc làm dự tuyển; Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận; Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
Vòng 2: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định một trong ba hình thức: Phỏng vấn; thực hành; thi viết.
Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề); thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyển tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.
Thang điểm (phòng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm.
Đối với xét tuyển: Tổ chức xét tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số
115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 cùa Chính phủ.
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu cùa vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đù điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định một trong ba hình thức: Phỏng vấn; thực hành; thi viết.
Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phòng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề); thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.
Thang điểm (phỏng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm.
Về điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển viên chức, Sở GD&ĐT Hà Nội co biết đã có Thông báo chi tiết theo Kế hoạch kèm theo Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND TP.
Về trình độ đối với giáo viên dự tuyển viên chức, áp dụng theo điểm a, b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo đục năm 2019. Các tiêu chuẩn khác thực hiện theo các Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp viên chức; các chứng chỉ bồi dưỡng về tiêu chuẩn ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp chưa bắt buộc người đăng ký dự tuyển phải có.
Việc công nhận trình độ ngoại ngữ, tin học tương đương thực hiện theo Hướng dẫn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14/12/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.