Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Quyết định nêu rõ, mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (gọi tắt là THTK, CLP) giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, tạo bước đột phá quan trọng trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chống lãng phí trong chi tiêu công, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Làm căn cứ để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động về THTK, CLP thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý găn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh việc THTK, CLP trong giai đoạn 2016 - 2020 để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
THTK, CLP là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực để tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thông nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về THTK, CLP; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, của từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.

THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi; tổ chức học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổng hợp và chế độ báo cáo theo yêu cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm là phát huy tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đảm bảo kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của Thủ đô, tài nguyên thiên nhiên, góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,5 - 9%, phấn đấu đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người khoảng 140 - 145 triệu đồng (khoảng 6.700 - 6.800 USD).

Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện dự toán; không tăng chi thường xuyên, trừ lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định; quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiến lương.

Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản công; công khai các hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên, khoáng sản để đảm bảo thực hành tiết kiệm, ngăn chặn và phòng ngừa lãng phí….

Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung huy động các nguồn vốn có cơ cấu lãi suất hiệu quả, chú trọng các nguồn vốn có lãi suất thấp, ưu đãi để tạo vốn cho đầu tư phát triển, trọng tâm là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, trong đó tập trung vào hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị; phấn đấu huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 2,5 - 2,6 triệu tỷ đồng, tỷ trọng vốn đầu tư xã hội trong GRDP khoảng 60 - 62%. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Thực hiện bố trí kế hoạch vốn theo thứ tự ưu tiên trả nợ gốc và lãi vay, thanh toán nợ đọng, các dự án trọng điểm chuyển tiếp, các dự án dân sinh bức xúc. Sau khi đã bố trí đủ vốn cho các nội dung trên, số vốn còn lại mới bố trí cho các dự án mới đã thẩm định tính cần thiết, cấp bách của dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung, áp dụng đối với những loại tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên (sử dụng đất, tài nguyên nước, khoáng sản...) đã được phê duyệt góp phần đến năm 2020 đạt tỷ lệ được sử dụng nước sạch, họp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam khu vực đô thị 95 - 100%, khu vực nông thôn 90 - 95%, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng là 100%, tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý 100%.

Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động để góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị đến năm 2020 xuống dưới 4%. Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước, trong 5 năm, phấn đấu tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm....
Độc giả có thể tham khảo toàn văn Quyết định trên TẠI ĐÂY