Hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ

Hà Ánh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (Nghị định 27), Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Hoàng Ngọc Lâm cho biết, Cục đã tập trung sửa đổi 2 nội dung liên quan đến quy định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và quy định chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Ảnh minh họa 
Theo đó, đối với quy định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục bổ sung quy định điều kiện cấp giấy phép đối với từng nội dung Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép và thời gian trả kết quả giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; sửa đổi cơ quan tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; sửa đổi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;...
Về quy định chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, Cục đã bổ sung quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đối với từng nội dung Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ; sửa đổi cơ quan tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.
Dự thảo Nghị định cũng bổ sung điểm b, khoản 3 Điều 48 quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm kiểm tra thông tin về chứng chỉ hành nghề đã cấp, hoàn thành việc gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, trả chứng chỉ được gia hạn cho cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam nghiên cứu, rà soát và bổ sung các nội dung, quy định liên quan đến cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và quy định chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, triển khai thực hiện Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu quả, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Đồng thời đề nghị Cục bám sát tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, đảm bảo Nghị định sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP sẽ được Bộ TN&MT trình Chính phủ tháng 8/2021.