Hoàng Mai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 16/8, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Trong 10 năm qua, quận Hoàng Mai đã quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, năng lực quản lý nhà nước về quốc phòng của chính quyền các cấp và chức năng tham mưu của các cơ quan quân sự, các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn.
 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận được tăng cường. Công tác xây dựng khu vực phòng thủ quận và các phường được tập trung chỉ đạo, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ và gia đình cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn được đảm bảo. Cùng với đó, việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế - xã hội, quốc phòng với an ninh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần phát huy nội lực và thế mạnh của địa phương, củng cố các công trình quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bên cạnh những kết quả trên, quận Hoàng Mai cũng đánh giá, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân chưa đầy đủ; sự phối hợp giữa các ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ này còn chưa chặt chẽ và đồng bộ; chưa tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân...
Trong thời gian tới, quận Hoàng Mai tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2009 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"... Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, bảo vệ địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ quận Hoàng Mai ngày càng vững chắc. Cùng với đó, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm cho lực lượng vũ trang luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
Nhân dịp này, quận Hoàng Mai đã quyết định khen thưởng cho 41 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần