Học viện An ninh Nhân dân được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Lưu Ly
Chia sẻ

Kinhtedothi- Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 5615/BGDĐT-QLCL đồng ý cho Học viện An ninh Nhân dân tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 
Cụ thể, căn cứ các quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ đồng ý với đề xuất của Học viện An ninh Nhân dân và đề nghị học viện đăng tải công khai "Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam" trên Cổng thông tin điện tử của trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đề nghị trường cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ; Cần đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên website chính thức của trường.
Đặc biệt, trường báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi; Tổng hợp, đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi vể Bộ GD&ĐT thông qua Cục Quản lý chất lượng để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.