[Infographic] Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Thắng lợi này đã đập tan ách thống trị của thực dân trong hơn 80 năm, lật đổ chế độ quân chủ trên đất nước ta, đưa dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, dân tộc và CNXH. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Đảng ta từ hoạt động bí mật, đã công khai trở thành một đảng lãnh đạo chính quyền. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, là Nhà nước dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Cách mạng tháng Tám thành công là một cuộc cách mạng mang tính thời đại sâu sắc, là cuộc cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền CNXH. Đây là thắng lợi của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, có đường lối chính trị đúng đắn, phù hợp xu thế phát triển thời đại, là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thắng lợi vĩ đại này đã nâng cao tầm vị trí quốc tế của Việt Nam trong các dân tộc trên thế giới, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh nhằm giải phóng, giành độc lập, tự do.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần