Kho bạc Nhà nước kiểm soát 319.116 tỷ đồng chi thường xuyên

Chia sẻ

KTĐT - Báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 319.116 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước.

Riêng trong tháng 6/2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 60.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước qua KBNN và phát hiện 5.600 khoản chi của 2.600 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; từ chối thanh toán 0,1 tỷ đồng.