Kiểm điểm, đánh giá năm đầu nhiệm kỳ Chính phủ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm đầu nhiệm kỳ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm được; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong đó xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan,...

Khi đánh giá về những việc đã làm được, Chính phủ yêu cầu đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XI; các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Chương trình hành động nhiệm kỳ của Chính phủ; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015; Chương trình, kế hoạch hành động của Bộ, ngành.

Nội dung đánh giá bao gồm việc các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; thực hiện quy định về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Chính phủ theo Luật Tổ chức Chính phủ và Quy chế làm việc của Chính phủ.

Các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá những kết quả công tác chủ yếu, nổi bật đã đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ của mình theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ có nhận xét, đánh giá chung về kết quả hoạt động của Chính phủ trong năm đầu nhiệm kỳ.

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề ra; các thành viên Chính phủ xây dựng kế hoạch hành động của mình đối với ngành, lĩnh vực và các mặt công tác được giao phụ trách; kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch hành động trọng tâm của Chính phủ trong thời gian tới.

Trước đó, tại Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 9/7/2012, Chính phủ đã yêu cầu các thành viên Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm đầu nhiệm kỳ Chính phủ 2011-2016, gửi Thủ tướng Chính phủ trước 20/7/2012. Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.