Kiên Giang: Ra chỉ thị khẩn về đầu tư công năm 2023

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành chỉ thị về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo đó yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định trong đấu thầu, giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị trong đấu thầu.

Quảng trường trung tâm TP Phú Quốc một trong những dự án đầu tư công của tỉnh Kiên Giang. Ảnh Hữu Tuấn
Quảng trường trung tâm TP Phú Quốc một trong những dự án đầu tư công của tỉnh Kiên Giang. Ảnh Hữu Tuấn

Năm 2022, tỉnh đã giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 89,71% kế hoạch, cao nhất trong 02 năm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Năm 2023, quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng) các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương như Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ và các chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; phải xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị mình. Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải đề ra các giải pháp và ban hành kế hoạch cụ thể nhằm kịp thời chấn chinh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 và triển khai tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đồng thời, chị thị yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương phê duyệt danh mục dự án đầu tư phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún và đúng quy định của Luật Đầu tư công nhất là đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành việc tổng hợp danh mục chi tiết lên Hệ thống đầu tư công của tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 được phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023. Rà soát điều chuyển vốn các công trình không hiệu quả, chưa thực sự cần thiết sang các công trình cấp thiết khác, đảm bảo đạt các chỉ tiêu. Thực hiện các hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền theo quy định đối với các dự án đã hết thời gian thực hiện đầu tư nhưng chưa hoàn thành.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, thanh toán vốn; tổ chức lập kế hoạch chi tiết cho từng dự án, trong đó phải phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ theo dõi chỉ đạo, điều hành (đặc biệt là công tác bồi thưởng giải phóng mặt bằng). Căn cứ vào đó để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tiến độ.

Chú trọng nâng cao chất lượng việc lập các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư; tăng cường công tác phối hợp, ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng (GPMB), khi có mặt bằng “sạch" trên 70% mới tổ chức đấu thầu và triển khai thi công xây dựng, nhất là đối với các dự án giao thông.

Chấn chỉnh và tăng cường thực hiện nghiêm các quy định trong đấu thầu, giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị trong đấu thầu.

Các chủ đầu tư, BQLDA tăng cường công tác họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý với các nhà thầu để nắm sát tình hình, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chỉnh trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Tăng cường công tác nghiệm thu giai đoạn để giải ngân kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn việc thanh toán vào cuối năm; đẩy nhanh công tác quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính, xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm gây ảnh hưởng đến công tác bố trí kế hoạch vốn

Các BQLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành, củng cố bộ phận trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp tốt với các sở, ngành và địa phương có liên quan trọng việc tháo gỡ các khó khăn, phát sinh mới trong giải phóng mặt bằng. Xây dựng tiến độ từng công trình, nhất là các công trình trọng điểm đảm bảo hoàn thành các công trình trọng điểm theo kế hoạch đã ký kết.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh  về kết quả thực hiện vốn đầu tư công năm 2023 của đơn vị mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần