Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 thành phố Hà Nội

Thuỷ Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi – Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh là Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện 06 TP Hà Nội. Các Phó Trưởng ban gồm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải. 

Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 của Chính phủ, tháng 7/2022.
Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 của Chính phủ, tháng 7/2022.

UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 06 Thành phố), cụ thể như sau:

Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh. Các Phó Trưởng ban: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải. 

Các ủy viên, gồm: Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Thường trực; Chánh Văn phòng UBND Thành phố Trương Việt Dũng; Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn; Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng; Phó Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Hồng Ky

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học; Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cù Ngọc Trang; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Quân; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương;

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Tây Nam; Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Trung Thành; Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thanh Cao.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Tấn; Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường; Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Lê Văn Long;

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đỗ Việt Hải; Phó Cục trưởng Cục thuế Thành phố Viên Viết Hùng; Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Huy; Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng.

Về kiện toàn thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 06 Thành phố trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn là Tổ trưởng. Tổ phó, gồm: Phó Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Hồng Ky- Tổ phó thường trực và Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cù Ngọc Trang.

Ban Chỉ đạo 06 Thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội; xây dựng nội dung, chương trình công tác triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp các điều kiện và quy định pháp luật trong từng giai đoạn.

Công an Thành phố là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 06 Thành phố, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND TP và các sở, ban, ngành tham mưu Ban Chỉ đạo 06 Thành phố triển khai các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Đề án 06; định kỳ hàng tháng tổng hợp, sơ kết, tổng kết, bảo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo dõi, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình đối với những tập thể, cá nhân có sai sót, chậm trễ, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao.