Ký kết Hiệp định củng cố giảng dạy tiếng Pháp tại khu vực Đông Nam Á

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định củng cố giảng dạy tiếng Pháp tại khu vực Đông Nam Á (VALOFRASE) và giao Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết Hiệp định trên

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục ký kết điều ước quốc tế cần thiết.
Qua bốn năm triển khai (2006-2010), với sự hỗ trợ và hợp tác tích cực của các đối tác Pháp ngữ, “Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Pháp” (Valofrase) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đề án đã góp phần duy trì, củng cố và phát triển việc giảng dạy Pháp ngữ tại ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trước đó, trong năm 2006, tại trụ sở của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại Paris, Pháp đã diễn ra lễ ký Bản ghi nhớ về việc thực hiện VALOFRASE.

VALOFRASE nhằm mục đích hỗ trợ ba nước Pháp ngữ tại khu vực Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Việt Nam) phát triển toàn diện tiếng Pháp ở cả ba cấp phổ thông, trung học và đại học trên cơ sở duy trì và thúc đẩy các chương trình giảng dạy tiếng Pháp hiện nay như lớp song ngữ ở bậc phổ thông (classes bilingues), chuyên khoa đại học Pháp ngữ (filières universitaires francophones), tiếng Pháp ngoại ngữ 1, tiếng Pháp ngoại ngữ 2; gắn các chương trình này với đào tạo nghề và hướng nghiệp; kết hợp các nguồn tài trợ song và đa phương...

Kinh tế đô thị cuối tuần