Lan tỏa thông điệp "xanh" nhân Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2021 (từ ngày 1 đến ngày 8/6) với những thông điệp, lan tỏa ý nghĩa sâu rộng trong công cuộc bảo vệ môi trường.

 Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2021. Ảnh:monre.gov.vn
Tuyên truyền sâu rộng, từng bước thể chế hóa
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, với vai trò là Cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Trong đó hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển triển khai, sớm kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất thực hiện Chiến luợc phát triển bền vững kinh tế biển ở các địa phương có biển; khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu lồng ghép các nội dung của Nghị quyết vào trong văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các địa phương có biển.

Ngày Đại dương thế giới (ngày 8 tháng 6) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm nay “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với thông điệp làm nổi bật sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái đất.

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chương trình, đề án Chính phủ làm cơ sở để các bộ, ngành và địa phương liên quan cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP (Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; v.v).
Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Nghị quyết được tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và từng bước thể chế hóa. Các chủ trương lớn của Nghị quyết được đẩy mạnh triển khai trong phát triển các ngành kinh tế biển như du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới; đã từng bước hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển; phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển và đại dương.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 (từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6) với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kinh tế biển là nhiệm vụ trọng tâm
Tại Đại hội hội lần thứ XIII của Đảng vừa qua đã xác định kinh tế biển là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Để sớm đưa các nội dung phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam vào thực hiện hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn các bộ, ngành, địa phương cần chủ động, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện thể chế, cơ chế kiểm tra đánh giá và phân công, tổ chức cụ thể các công việc, nhiệm vụ.
Đặc biệt, tăng cường vai trò trong việc chỉ đạo thống nhất, liên ngành các nội dung liên quan đến thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển nhằm khắc phục những hạn chế của quản lý đơn ngành như hiện nay
Các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực tham gia xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm tính liên kết vùng, giữa địa phương có biển và không có biển… Các bộ, ngành liên quan quản lý 6 ngành kinh tế gồm (du lịch và dịch vụ biển; kinh tế hàng hải; khai thác dầu khí và các tài nguyên, khoáng sản biển khác; nuôi trồng và khai thác hải sản; công nghiệp ven biển; năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới) và các địa phương tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa 3 khâu đột phá xác định tại Nghị quyết số 36-NQ/TW
Đồng thời, các địa phương có biển sớm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW thuộc phạm vi quản lý, phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT  tổ chức triển khai các chủ trương, giải pháp, trong đó tập trung ưu tiên ngân sách của địa phương, đồng thời thu hút đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ nhằm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.
Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam:  Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân; Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương; Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta; Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.; Bảo đảm sinh kế cho người dân để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển…