Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cần phát huy năng lực của đội ngũ trí thức

Chia sẻ

Kinhtedothi - Đó là định hướng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại kỳ đại hội toàn quốc lần thứ 7.

Hôm nay (3/6), Đại hội VII (nhiệm kỳ 2015-2020) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam tiến hành ngày làm việc thứ hai. Cùng tới dự có nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước cũng như cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và Hà Nội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Trí tuệ - Phát triển”, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VI, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác nhiệm kỳ VII. Theo đó, tính đến hết năm 2014, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 140 hội thành viên, gồm 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 77 hội ngành toàn quốc. Một số hội thành viên đã phát triển tổ chức không những ở cấp tỉnh mà còn tới cấp huyện như Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Thành phố Hà Nội…

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thiết thực, phát triển khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân...

Đồng thời, Liên hiệp Hội đã kịp thời biểu thị thái độ chính trị trước những sự kiện lớn ở trong và ngoài nước,  tổ chức các hội nghị chuyên đề, diễn đàn khoa học về tình hình biển Đông, tình hình cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội về một số đề án, dự án quan trọng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ VII, Liên hiệp Hội Việt Nam phấn đấu để đạt được mục tiêu Chiến lược là: Đến năm 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành một tổ chức chính trị-xã hội thực sự vững mạnh từ trung ương đến địa phương; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội; là nhân tố quan trọng đưa KH&CN trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với 6 kỳ Đại hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình: Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi quy tụ, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ Việt Nam ở cả trong nước và ở nước ngoài, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp được nhiều nhất tâm huyết và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN; đồng thời sát cánh cùng với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phải thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, trước hết là đội ngũ trí thức KH&CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020, phấn đấu từng bước xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp anh chị em trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc; phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống theo truyền thống của dân tộc; quan tâm tới việc bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, đặc biệt là lớp trí thức trẻ; trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả; làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân với trí thức; giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng của đội ngũ trí thức.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa X về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu: Đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với công tác vận động trí thức, tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước; tiếp tục chủ động thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với bối cảnh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, hình thành môi trường dân chủ, rộng mở, thuận lợi để tập hợp, đoàn kết đông đảo anh chị em trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên tất cả mọi lĩnh vực; tạo điều kiện thuận lợi để anh chị em có nhiều đóng góp, cống hiến cho đất nước; đồng thời phải chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của anh chị em.

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong tình hình mới; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết, để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết Đại hội và bầu Hội đồng Trung ương khóa VII gồm 173 ủy viên. Hội đồng Trung ương mới đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 25 ủy viên. GS.TSKH Đặng Vũ Minh tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ VII. TS Phạm Văn Tân tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký cùng với các phó chủ tịch: TS Vũ Ngọc Hoàng, TS Nghiêm Vũ Khải, TS Phan Tùng Mậu (kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra).

Nhân dịp Đại hội, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho GS.TSKH Đặng Vũ Minh và Huân chương Độc lập hạng Ba cho TS Trần Việt Hùng (Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa VI) vì những đóng góp xuất sắc của các đồng chí vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.