Loại bỏ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/6, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình Dự án luật Dầu khí (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, xuất phát từ thực tiễn quản lý, thực trạng thi hành pháp luật và bối cảnh tình hình hiện nay, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) để thay thế Luật Dầu khí năm 1993, năm 2000, năm 2008 là hết sức cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày Tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày Tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ, việc xây dựng Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) phải đáp ứng yêu cầu đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế nhất là về năng lượng; bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên, chủ quyền quốc gia bao gồm cả chủ quyền pháp lý, xây dựng thể chế hội nhập, khẳng định vị thế của Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, tránh lợi ích cục bộ của các bộ, các ngành.

Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) gồm 11 Chương 64 điều. Theo đó, Dự Luật kế thừa các điều khoản cơ bản của Luật Dầu khí hiện hành, bảo đảm tính ổn định, liên tục của các hợp đồng dầu khí, Hiệp định đã ký kết; bảo đảm tính tương thích, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

Nội dung của Dự Luật giải quyết 6 nhóm chính sách đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua (Nghị quyết số 17/2021/QH15), cụ thể gồm: Chính sách về bổ sung và hoàn thiện các quy định liên quan đến hợp đồng dầu khí; Chính sách quy định về điều tra cơ bản và dầu khí và trình tự, phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí, dự án dầu khí gồm các giai đoạn tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; Chính sách quy định khung cho việc thực hiện dự án dầu khí theo chuỗi từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, xử lý; Chính sách về ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án dầu khí theo lô dầu khí thông qua hợp đồng dầu khí…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn

Thẩm tra Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi). Để bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật sau khi được ban hành, Ủy ban Kinh tế đề nghị rà soát, hoàn thiện đồng bộ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật và dự kiến danh mục các văn bản hướng dẫn khác cần ban hành.

Nhiều nội dung cụ thể trong Dự Luật cũng được Ủy ban Kinh tế chỉ ra cần làm rõ thêm. Trong đó, về phê duyệt hợp đồng dầu khí và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hình thức và nội dung chính của hợp đồng dầu khí, Ủy ban Kinh tế đề nghị quy định theo hướng Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt nội dung cơ bản của hợp đồng dầu khí; nội dung phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Dự Luật, nghị định của Chính phủ để bảo đảm lợi ích và chủ quyền quốc gia, bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với tinh thần phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đối với hợp đồng dầu khí tương đương với phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư khác. Phân cấp, giao thẩm quyền cho PVN đối với nội dung cụ thể của hợp đồng và ký kết hợp đồng dầu khí khi thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Chính phủ gắn với cơ chế chịu trách nhiệm rõ ràng.

Ngoài ra, về các dự án dầu khí được triển khai theo chuỗi đồng bộ, Ủy ban Kinh tế đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định về quản lý, vận hành, tiếp cận đường ống vận chuyển dầu khí và các nội dung khác liên quan đến các hạng mục công trình dầu khí trên bờ. Báo cáo về tính phù hợp của quy định này với phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật chỉ giới hạn hoạt động dầu khí thượng nguồn...

Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ vào chiều nay, 3/6. Tiếp đó sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường vào ngày 15/6.