Năm 2017: Hà Nội sẽ giảm khoảng 141 biên chế

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/11, tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng đã trình bày Kế hoạch sử dụng biên chế năm 2017, theo đó số công chức năm 2017 của TP sẽ giảm ước 1,5%...

Theo dự thảo tờ trình của Sở Nội vụ (sẽ đưa ra kỳ thứ 3 họp HĐND TP tới đây), TP Hà Nội sẽ thực hiện đúng số biên chế mà Chính phủ đã giao cho TP là 9.116 công chức. Như vậy, so với Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016, số lượng công chức của TP Hà Nội giảm 141 biên chế, đạt tỷ lệ 1,5%. Số giảm này sẽ phân bổ đều cho các sở ngành, quận, huyện, thị xã.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 11/2016

Theo kế hoạch của Sở Nội vụ, đối với các đơn vị lĩnh vực giáo dục, y tế, thực hiện giao đúng theo đúng định mức tại các Thông tư của bộ, ngành liên quan. Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, ngoài việc xác định theo định mức, có tính đến đến khả năng tuyển sinh, chiều hướng phát triển trong thời gian tới. Đối với các đơn vị sự nghiệp khác, thực hiện giảm 2% biên chế viên chức giao năm 2016, theo chủ trương tinh giản biên chế và giảm theo lộ trình đối với các đơn vị sự nghiệp sáp nhập, hợp nhất. Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, gồm nhân viên bảo vệ, lái xe, tạp vụ, kỹ thuật điện nước: căn cứ rà soát, tổng hợp thực tế nhu cầu sử dụng để bố trí đủ cho các đơn vị trên theo hướng tinh giản.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của TP trong năm 2017, Sở Nội vụ tham mưu cho TP để trình HĐND TP kỳ họp tới, thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 như sau: Tổng biên chế hành chính là 10.897 biên chế. Trong đó, biên chế công chức: 9116 biên chế (dự phòng 3 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có: 1.369 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 412 chỉ tiêu.

Số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 156.740 biên chế, trong đó biên chế viên chức gồm 135.123 biên chế (có 270 biên chế dự phòng); Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có 12.705 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 8.912 chỉ tiêu.

Để thực hiện mục tiêu trên, một trong những giải pháp của TP Hà Nội là đẩy mạnh thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế sang cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ- CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP; đồng thời chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập sang thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ- TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.