Nâng cao năng lực lãnh đạo, đoàn kết xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay, 7/8, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Chuyển biến toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Với 7.313 đảng viên sinh hoạt tại 64 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 50 Đảng bộ, 14 chi bộ cơ sở, Đảng bộ Khối các cơ quan TP là tổ chức đảng có vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ TP Hà Nội khi có 44 đồng chí là Thành ủy viên, 15  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; phạm vi ảnh hưởng lớn, từ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của TP. Đây vừa là thuận lợi song cũng là thách thức, bởi tuy là Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhưng không có chính quyền cùng cấp, nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ đa dạng. Các đồng chí cấp ủy viên của các TCCS đảng đều giữ vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt về chính quyền, kiêm nhiệm công tác Đảng.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn Huân chương Độc lập hạng Ba lên cờ truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn Huân chương Độc lập hạng Ba lên cờ truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội.
Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2010 - 2015, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, đổi mới của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Khối đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội XI đề ra. Đóng góp vào thành tựu chung của Thủ đô trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã tích cực thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá, 9 chương trình công tác của Thành ủy với việc đôn đốc, chỉ đạo xây dựng 432 chuyên đề, đề án,… trong đó, Nghị quyết 09-NQ/TU và Đề án 06-ĐA/TU được đánh giá có hiệu quả thiết thực. Chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ từng bước được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hăng hái thi đua, xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Qua đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng bộ Khối, đóng góp quan trọng trong việc triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn TP.

Để có được kết quả đó, Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, coi trọng đổi mới phương pháp công tác, tác phong, lề lối làm việc; phát huy dân chủ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, làm việc theo quy chế, kế hoạch, chương trình công tác. Đảng ủy cũng bám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều giải pháp, việc làm cụ thể. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch, đề án phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình công tác của T.Ư, Thành ủy và Đảng ủy Khối.

Trong công tác phát triển đảng, hằng năm, Đảng ủy Khối đều có kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, đảm bảo học tập nghiêm túc, chất lượng. 5 năm qua, đã tổ chức 18 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.832 quần chúng ưu tú; 16 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.366 đảng viên mới; kết nạp được 1.775 đảng viên, bình quân đạt 390 đảng viên/năm, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã thành lập mới 3 chi bộ cơ sở; nâng cấp 8 chi bộ cơ sở lên Đảng bộ cơ sở; tiếp nhận, bàn giao 2 Đảng bộ cơ sở và 2 chi bộ cơ sở; giải thể 2 Chi bộ cơ sở; sáp nhập 1 chi bộ cơ sở. Đảng ủy Khối đã mở 16 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho 1.601 lượt cán bộ ở cơ sở; tổ chức 2 lớp cử nhân chính trị hệ vừa làm vừa học cho gần 200 cán bộ cơ sở. Thực hiện rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xây dựng quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Quy hoạch và phê duyệt quy hoạch 780 cấp ủy viên, 115 Ủy viên Ban Thường vụ, 118 Bí thư và 123 Phó Bí thư của các TCCSĐ trực thuộc. Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, theo chỉ đạo của T.Ư và Thành ủy, trong đó cụ thể hoá tiêu chí đánh giá, xây dựng thang điểm chi tiết theo hướng nâng cao chất lượng, lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực, phẩm chất của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò cấp ủy

Để phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm 2015 - 2020, Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan TP vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng các TCCSĐ trong sạch vững mạnh; nâng cao vai trò tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu của cả nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối xác định hai khâu đột phá là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ” và “Nêu cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ và nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ”. Theo đó, giải pháp trọng tâm là nâng cao năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tạo bước chuyển biến mạnh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ XII, cấp ủy cơ sở lựa chọn nội dung trọng tâm, chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án công tác toàn khóa, hàng năm với chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức và tác phong làm việc sâu sát, khoa học; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, ý thức phục vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đảng ủy Khối cũng sẽ tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận cho cán bộ, đảng viên. Coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020
100% cấp ủy cơ sở, UBKT Đảng ủy và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, chuyên đề. 100% TCCSĐ xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm và tổ chức đăng ký thi đua làm theo. 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên; 100% cấp ủy TCCSĐ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 90% tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Hàng năm, 50% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phấn đấu không có TCCSĐ yếu kém. Kết nạp 350 đảng viên mới/năm.