Nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Tăng cường kỷ cương kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1261/QĐ-TCT ngày 11/8/2014 thành lập Ban Chỉ đạo Tổ giúp việc triển khai thực hiện đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế” với Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam là Trưởng Ban Chỉ đạo, Vụ trưởng - Phó trưởng Ban Cải cách và Phó trưởng Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các Vụ Tổ chức cán bộ, Tuyên truyền hỗ trợ, Thanh tra, Kê khai kế toán thuế, Quản lý nợ, Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin là thành viên.

Trách nhiệm
Ban chỉ đạo là xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế”; Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế” đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo với thành viên chủ yếu là công chức Ban Cải cách và hiện đại hoá có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế” theo đúng nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt.

Hiện nay, Tổ giúp việc đang hoàn thiện trên cơ sở ý kiến tham gia của 63 Cục Thuế tỉnh thành phố trình Tổng cục, trình Bộ Tài chính phê duyệt đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế”, tiếp đó sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức ngoài ngành Thuế để thực hiện đánh giá đảm bảo tính khách quan, trung thực.

Với nỗ lực quyết tâm của toàn ngành Thuế, sự thành công của Đề án sẽ góp phần quan trọng vào việc cơ quan thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế cũng như nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế.