DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngân hàng Nhà nước với công tác quốc phòng

23-04-2014 17:04
Kinhtedothi - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về thực hiện công tác quốc phòng năm 2014.
Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt nam và Nhà máy In tiền quốc gia thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng, quân sự năm 2014. Các nhiệm vụ chủ yếu được đề ra tại Chỉ thị bao gồm:

Về công tác giáo dục quốc phòng an ninh, thực hiện nghiêm Kế hoạch “Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014” số 1044/KH-BTT ngày 27/12/2013 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương; Học viện Ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên. Thực hiện môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong chương trình giảng dạy trong trường.

Kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự các cấp; Xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan vững mạnh; Thực hiện tốt công tác động viên, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ.

Kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ.

Về bảo đảm kinh phí quốc phòng, quân sự, Vụ Kế toán – Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Thống đốc NHNN việc bố trí kinh phí, hướng dẫn các khoản mục…

Cùng với đó,  Thống đốc NHNN giao Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp tình hình triển khai và kết quả thực hiện báo cáo Thống đốc NHNN.
TAG: