Ngày 29/5 là Ngày Truyền thống của ngành Kho bạc

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 27/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 1668/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống của ngành Kho bạc Nhà nước.

Theo Quyết định, lấy ngày 29 tháng 5 hàng năm là Ngày Truyền thống của ngành Kho bạc Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Truyền thống của ngành Kho bạc Nhà nước theo đúng nội dung, yêu cầu quy định tại khoản 1, Điều này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 
 

Kinh tế đô thị cuối tuần