Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của TP Hà Nội

CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế&Đô thị xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của TP Hà Nội.

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2019 của TP Hà Nội 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7 (Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 06/12/2018)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét các báo cáo của UBND Thành phố, Tòa án Nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố; Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đi vào thực chất hơn nữa; Phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; Đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống Nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, từng bước xây dựng thành phố thông minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp. Củng cố quốc phòng, an ninh; Đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

(1). Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 7,4 - 7,6%.

(2). GRDP bình quân đầu người: 118 - 120 triệu đồng.

(3). Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: 10,5 - 11%.

(4). Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: 7,5 - 8,0%.

(5). Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước: 0,1‰.

(6). Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,1%.

(7). Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,1%.

(8). Duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

(9). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 88,2%.

(10). Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp: 90%.

(11). Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: 30%.

(12). Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước: 0,3%.

(13). Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: <4%.

(14). Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 67,5%.

(15). Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa": 87,5%.

(16). Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa": 61%.

(17). Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa": 71,5%.

(18). Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 100 trường.

(19). Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị) đạt 69%.

(20). Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm: 30 xã.

(21). Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: khu vực đô thị trên 98%; khu vực nông thôn 90%;

(22). Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: Đối với cụm công nghiệp xây dựng mới 100%; Đối với cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động: 100%.

Điều 2. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

1. Tiếp tục củng cố, tập trung cơ cấu lại ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả, bền vững: tăng tỷ trọng thu nội địa, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, giữ vững kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thành phố.

2. Ngay từ đầu năm, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi chuyển giá. Dự báo sát thị trường, tỷ giá ngoại tệ để đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu...

3. Tiếp tục tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, thủ tục đầu tư và thực hiện các quy định về đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh; Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng quy mô vốn đầu tư xã hội (bao gồm đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư công), gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; Quản lý chặt chẽ chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú. Tập trung thu hút đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, các trung tâm thương mại, siêu thị. Phát triển mạnh các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị.

4. Tập trung thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc kéo dài theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán. Khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

5. Đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư XDCB, nhất là các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố. Xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất của các dự án có sử dụng đất. Kiên quyết thu hồi các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, đủ điều kiện thu hồi theo quy định pháp luật về quản lý đất đai.

6. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, các quy hoạch phân khu còn lại; Quy hoạch không gian ngầm đô thị; Các quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường chính và thiết kế đô thị; Quy chuẩn kiến trúc xây dựng 4 quận trung tâm; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch gắn với quản lý chặt chẽ mật độ xây dựng, mật độ dân số, chiều cao công trình theo quy định, xây dựng nông thôn mới gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các sai phạm về quản lý trật tự đô thị, nhất là tại các dự án nhà ở đang tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp gây phức tạp về an ninh trật tự.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu nhà ở xã hội theo quy hoạch, các công trình trọng điểm, các dự án cải tạo, chỉnh trang nút giao thông trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục rà soát, đầu tư đồng bộ kết nối hạ tầng với các tuyến đường sắt đô thị đang xây dựng để tăng hiệu quả khai thác.

7. Tiếp tục cải thiện môi trường, môi sinh: nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm; Cung cấp nước sạch, trong đó đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch, bao gồm các dự án phát triển cấp nguồn và các dự án xã hội hóa cấp nước sạch khu vực nông thôn; Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt; Đảm bảo xử lý chất thải rắn, chất thải y tế đúng quy định; Đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư khu xử lý chất thải rắn quy mô cấp huyện và liên huyện và đẩy mạnh xã hội hóa xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp chưa có trạm xử lý nước thải. Tiếp tục hạ ngầm cáp điện, thông tin trên các tuyến phố.

8. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo cho phát triển giáo dục. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, tránh các hành vi bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục.

9. Đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân, tăng cường vai trò y tế cơ sở trong khám, chữa bệnh ban đầu; Tăng cường tuyên truyền xây dựng và thực hiện lối sống lành mạnh; Đẩy mạnh hoạt động phòng chống dịch, không để dịch lớn xảy ra. Quản lý chặt chẽ hoạt động khám, chữa bệnh; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững. Quyết liệt chỉ đạo giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

10 . Bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa; Tăng cường bảo vệ, trùng tu các di tích trên địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức các sự kiện quan trọng dự kiến tổ chức trên địa bàn Thành phố vào năm 2019 và các năm tiếp theo: Giải đua thuyền Hồ Tây; Hội nghị cấp cao Asean 2020; Giải đua xe Công thức 1; Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA games 31)…

11. Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Rà soát, rút gọn và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh. Tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục nâng cao chỉ số PCI, PAPI.

12. Tổ chức thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị sau khi được thông qua, ban hành. Lập và triển khai đề án xây dựng một số huyện (Hoài Đức, Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Đan Phượng) thành quận theo lộ trình được phê duyệt.

13. Củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm; Tiếp tục tăng cường giải quyết và thực hiện kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại.

14. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp mang tính đột phá để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020); Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020).

15. Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố. Tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND Thành phố và Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên.

Điều 3. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố giám sát và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

HĐND Thành phố kêu gọi Nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XV, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/12/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.q