Nghiệm thu Đề tài “Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI”

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/10, Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp TP đề tài “Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Toàn cảnh hội nghị
Đề tài “Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được nghiệm thu cấp cơ sở. Tiếp thu kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở và các ý kiến phản biện, góp ý của thành viên Hội đồng, Ban chủ nhiệm Đề tài đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.
Cụ thể, về phương pháp nghiên cứu đã hoàn thiện, bổ sung làm rõ hơn về phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp so sánh, phân tích chính sách. Về đóng góp của đề tài, trong đó nêu những đóng góp về mặt lý luận và đề xuất 5 điểm mới trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.
Về nội dung, bổ sung phân tích, đánh giá, làm rõ về kết quả phát triển lĩnh vực văn hóa. Về tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch; các mô hình văn hóa ở cơ sở; quy tắc ứng xử văn hóa; quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; công nghiệp văn hóa; hoạt động giao lưu văn hóa. Những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này.
Các thành viên trong Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá về Đề tài.
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá Đề tài có nội dung đầy đủ, thiết thực, trình bày khoa học, thông minh, khả năng ứng dụng cao, đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, làm chuyển biến nhận thức xã hội. Giúp các cấp ủy các cấp nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI của Đảng bộ TP.
Đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm tham gia của các tổ chức chính trị và Nhân dân trong công tác bảo đảm phát triển kinh tế và xã hội.
Các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cùng thống nhất với những nội dung như Đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học… Đồng thời, các thành viên trong Hội đồng cũng nhất trí cao về tính thiết thực, cấp thiết của Đề tài, nhất là trong tình hình thực tế hiện nay, có thể làm tài liệu tham khảo cho các địa phương khác.