Nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, phải cử người đại diện

Chia sẻ

KTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2012.

Theo Nghị định này, khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại.
Người đại diện trình bày nội dung khiếu nại phải là người khiếu nại. Trường hợp có từ 5 đến 10 người khiếu nại thì cử 1 hoặc 2 người đại diện; trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản đại diện.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại...