Phát biểu của Bí thư Hoàng Trung Hải tại Hội nghị lần thứ 4, BCH Đảng bộ TP

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 22/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI).

Trong 2 ngày 21 và 22/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ tư, thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI; các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội..

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đào Đức Toàn điều hành Hội nghị theo từng nhóm nội dung.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có bài phát biểu kết luận Hội nghị, báo Kinh tế & Đô thị online xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội Khóa XVI. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Thanh Hải
- Thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương!

- Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau một ngày rưỡi làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tập trung thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, đó là: Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; Thông qua dự thảo 6 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2016 của TP Hà Nội. 

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã được đồng chí Thường trực Thành ủy điều hành Hội nghị trao đổi, làm rõ. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành để hoàn chỉnh các chương trình và tổ chức chỉ đạo thực hiện. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh những nội dung đã thống nhất và một số vấn đề cần tập trung như sau:

Thứ nhất, về Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố

Thưa các đồng chí!

Đại hội XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Ngày 22/3/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 2016, cần được triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của từng địa phương. 
Bám sát phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước, vận dụng sáng tạo vào tình hình, điều kiện cụ thể của Hà Nội, Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một bước cụ thể hóa và thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết, quán triệt, tiếp thu đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; góp phần cùng cả nước tạo nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp tục khẳng định các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu với phương châm: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội; quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng; bảo đảm an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu. Cụ thể hóa, chỉ đạo tổ chức thực hiện 8 chương trình công tác lớn và một số nghị quyết chuyên đề của Thành ủy. Điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bao gồm: 

(1) Số giường bệnh/vạn dân từ 23 lên 26,5; 

(2) Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 100%;

(3) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới điều chỉnh từ 70-75% lên 80%;

(4) Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 40-45 triệu đồng/người/năm lên 49 triệu đồng/người/năm.

Đây là những chỉ tiêu rất thách thức, là nhiệm vụ ưu tiên của Thành phố, nhất là chỉ tiêu về nước sạch. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố cần phải vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác, các chương trình, đề án, kế hoạch từng cấp, từng ngành, từng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trước hết, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị toàn Thành phố; tăng cường phân công, phân cấp; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện về nguồn lực, xã hội hóa đầu tư bằng các cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Chương trình đề ra. 

Thứ hai, về 6 chương trình công tác của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố

Tại Hội nghị lần này, Thành ủy đã thảo luận, thông qua dự thảo 6 trên tổng số 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI với tinh thần đổi mới cách làm việc, tiết kiệm thời gian. Đây là sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XVI vào cuộc sống.

Các chương trình đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, tiếp thu, vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế thừa ưu điểm, kinh nghiệm và những kết quả nhiệm kỳ trước; đồng thời có bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ phát triển Thủ đô và đất nước trong giai đoạn 2015 - 2020. 

Tại Hội nghị, các đồng chí đã thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chương trình công tác. Việc xây dựng, ban hành các chương trình công tác của Thành ủy kịp thời, chất lượng là tiền đề rất quan trọng, tuy nhiên đây vẫn chỉ là những kết quả bước đầu. 

Để đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi, trong quá trình hoàn thiện, triển khai tổ chức thực hiện, tôi đề nghị các Ban chỉ đạo chương trình, các cấp, các ngành Thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

(1) Tập trung nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung các chương trình công tác, những nhiệm vụ trọng tâm bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo đồng thuận cao, thống nhất hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện các chương trình của Thành ủy.

(2) Đối với từng chương trình công tác, cần rà soát, xây dựng đồng bộ các kế hoạch, đề án, dự án cụ thể, phân công rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thực hiện; có kế hoạch huy động, phân bổ hợp lý nguồn lực, chú trọng cân đối tổng thể nguồn lực toàn Thành phố; tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình của Thành ủy đã đề ra.

(3) Phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng bộ, sâu sát, hiệu quả nhiệm kỳ trước, thực hiện nghiêm chế độ giao ban Ban chỉ đạo chương trình hàng quý, kiểm điểm trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; phát huy trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành theo tinh thần cải cách hành chính; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khắc phục những khuyết điểm, yếu kém. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tạo cho được chuyển biến tích cực, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đảng bộ Thành phố. 

(4) Đối với từng chương trình công tác của Thành ủy:

* Chương trình về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh”: Đây là Chương trình cốt lõi, “xương sống” trong các chương trình công tác của Thành ủy, là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Thành phố. Nhiệm kỳ trước, chúng ta đã thực hiện tốt nhiều nội dung, nhất là việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết; kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn; đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa vi phạm kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả HĐND các cấp… 

Kế thừa kết quả, kinh nghiệm chỉ đạo từ nhiệm kỳ trước, các cấp ủy, ban chỉ đạo chương trình cần phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành; cụ thể hóa chương trình bằng các đề án, chuyên đề, kế hoạch chi tiết, cụ thể. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần thực hiện đồng bộ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương, đơn vị. Coi trọng giáo dục, rèn luyện tính tiền phong, gương mẫu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, cần coi trọng và có các giải pháp tốt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện nội dung, giáo trình đào tạo cán bộ quản lý; tăng cường mời chuyên gia hoặc nghiên cứu, học tập ở nước ngoài trong việc đào tạo cán bộ. Xây dựng, hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ.

* Chương trình về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” 

Hiện nay, khu vực nông thôn thành phố Hà Nội có 80% diện tích, trên 3,7 triệu người, chiếm trên 50% dân số và 2,2 triệu lao động, chiếm 55,6% lực lượng lao động của Thành phố, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô, là cơ hội cho Thủ đô phát triển.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chương trình số 02 của Thành ủy đã đạt được những kết quả nổi bật, rõ nét: Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố. Đến nay đã có 201/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 52,07%). 

Để Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của Thành ủy đạt hiệu quả thiết thực, người nông dân được trực tiếp thụ hưởng thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, đề nghị các ban chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở cần phát huy kết quả và những kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố; bố trí đủ nguồn lực; chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán bộ, các chủ trang trại, nông dân đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung huy động mạnh mẽ các nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho xây dựng nông thôn mới. Thành lập một số trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ cho nông dân. Các dự án xây dựng nông thôn mới phải thiết thực, xuất phát từ yêu cầu cuộc sống của người dân; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

* Chương trình về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” 

Đây là chương trình có phạm vi bao quát rộng, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; có vị trí hết sức quan trọng trong tiến trình xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh. 

Phát triển văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội. Nhiệm kỳ qua, sự nghiệp văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực chỉ đạo và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện, đạt nhiều kết quả. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên; các thiết chế văn hoá cơ sở được quan tâm đầu tư. Các chính sách xã hội được quan tâm chăm lo, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến. Hoạt động khoa học, công nghệ có sự đổi mới. Chất lượng giáo dục - đào tạo được duy trì và nâng cao. Về thực hiện Chương trình này, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các Ban chỉ đạo chương trình cần có sự thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, cần xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một nhiệm vụ quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, lâu dài, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tập trung các nguồn lực ngân sách Nhà nước và xã hội hóa cho đầu tư, phát triển; bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội; có chế tài xử lý thật nghiêm đối với những hành vi làm mất mỹ quan, văn minh đô thị, vi phạm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, cả về thể chất, trình độ chuyên môn, trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, ý thức trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

* Chương trình về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” 

Hà Nội với vị trí, vai trò là Thủ đô của cả nước, công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, luôn được coi là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Thành phố. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã phối hợp, làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng, qua đó, đã tạo nền tảng và môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của Thủ đô. 

Để thực hiện hiệu quả Chương trình, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong giữ gìn an ninh, bảo đảm quốc phòng. Chú trọng nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống bất ngờ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng Thành phố, mỗi quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trở thành khu vực phòng thủ vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. 

* Chương trình về “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng, tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, tập trung nguồn lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Thủ đô và đất nước.

Vì vậy, việc tổ chức thực hiện Chương trình cần chú ý kết hợp đảm bảo các nhiệm vụ giữa xây và chống, trong đó coi trọng các giải pháp về phòng ngừa: Hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm... Đặc biệt, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là các cơ quan nội chính, cơ quan bảo vệ pháp luật trong thực hiện chương trình này, với phương châm“chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm minh”

* Chương trình về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức”

Đây là một trong các chương trình nhằm cụ thể hóa 3 khâu đột phá của Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm vụ này, vừa là yêu cầu, đòi hỏi khách quan của xã hội, của đất nước, vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách của hệ thống chính trị Thành phố. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều cơ bản nhất trí về nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của chương trình trên 6 lĩnh vực, đó là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy cơ quan hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính. 

Mục tiêu của Chương trình đặt ra trong nhiệm kỳ này đòi hỏi phải có sự đồng tâm, quyết liệt, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; thực hiện tốt cải cách hành chính là giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng suất công việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Để xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác cải cách hành chính của đơn vị. Tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình, rút ngắn thời gian, tiết giảm chi phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; rà soát lại các quy định, xây dựng quy chế giám sát, quy tắc ứng xử, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ nhân dân.

Thứ ba, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý II và những tháng cuối năm 2016 

Thưa các đồng chí!

Trong quý I/2016, Thành phố đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm và đạt được kết quả khá. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, GRDP quý I tăng 6,95%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 45 ngàn tỷ đồng, bằng 26,5% dự toán tăng 14,5% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 6,6% so cùng kỳ. Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 810,2 triệu USD, tăng 5 lần so với cùng kỳ, đứng đầu cả nước, thể hiện sự hấp dẫn của môi trường đầu tư của Thành phố, đã và đang được cải thiện rõ rệt; giá cả thị trường trong và sau Tết ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; tết Nguyên đán diễn ra yên bình, phấn khởi với nhiều nét mới, nhiều tiến bộ trong công tác chăm lo Tết cho nhân dân. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; thực hiện“Năm trật tự và văn minh đô thị” có những tiến bộ; xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, đối ngoại được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh, với nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bước đầu tạo chuyển biến mới trên các lĩnh vực. 

Nhiệm vụ quý II và những tháng cuối năm 2016 rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải ra sức phấn đấu, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021;bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; đồng thời tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp theo quy định.

(2) Các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI, thể hiện rõ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ với yêu cầu đặt ra ở một tầng cao mới, tạo những bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng trong thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tổ chức triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, triển khai 8 chương trình công tác Thành ủy khóa XVI sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, bảo đảm lộ trình theo kế hoạch.

(3) Bám sát các chương trình công tác lớn, các kế hoạch, đề án của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã được thông qua, rà soát, kiên quyết thực hiện bằng được các nhiệm vụ đã được xác định, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, các công trình trọng điểm, những mặt còn yếu kém, những việc chưa làm được trong quý I/2016 để tập trung chỉ đạo:

Tập trung đẩy mạnh về phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác đầu tư, đổi mới cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và bền vững. Phải tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, hình thành vườn ươm khởi nghiệp, vườn ươm công nghệ, thúc đẩy hình thành nhiều doanh nghiệp hơn nữa. Nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển các ngành dịch vụ (thương mại, du lịch). Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Chú trọng công tác phòng, chống bão lụt, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. 

Thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội (việc làm, giảm nghèo bền vững); tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè; cương quyết xử lý với các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

(4) Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính theo hướng 3 giảm (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí); tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân, doanh nghiệp.

(5) Tiếp tục củng cố thêm một bước về trật tự, kỷ cương trong xây dựng và quản lý đô thị; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra các vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng; bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn Thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thưa các đồng chí!

Phát huy những kết quả đạt được, Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục chủ động, sáng tạo, hành động quyết liệt, thiết thực hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố năm 2016. 

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin chân thành cảm ơn!