Bộ VHTT&DL:

Phát động triển khai “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/3, tại huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề năm công tác 2022: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Ngày 17/2/2022, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Chủ đề công tác năm 2022 nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển nguồn nhân lực Ngành VHTTDL theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo là mục tiêu của ngành văn hóa trong năm 2022
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo là mục tiêu của ngành văn hóa trong năm 2022

Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” gồm nhiều nội dung quan trọng. Sau các hoạt động nghi lễ, triển khai chủ đề năm 2022 của Bộ VHTTDL và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là hoạt động bấm nút khởi động triển khai chủ đề năm 2022. Các đại biểu cũng sẽ tham quan mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Về chủ đề xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, nhiệm vụ cụ thể được đặt ra là: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.

Ngoài việc chú trọng xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, Bộ VHTT&DL còn chọn chủ đề về công tác tổ chức cán bộ là nội dung hành động trong năm 2022
Ngoài việc chú trọng xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, Bộ VHTT&DL còn chọn chủ đề về công tác tổ chức cán bộ là nội dung hành động trong năm 2022

Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Về công tác tổ chức cán bộ, các nhiệm vụ cụ thể gồm: Thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành VHTTDL.

Kiện toàn tổ chức bộ máy ngành VHTTDL theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng cống hiến. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.