Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong “Năm Thanh niên 2011”

Chia sẻ

KTĐT - Thực hiện Thông báo kết luận số 380 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Chỉ thị về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Năm Thanh niên 2011”

KTĐT - Thực hiện Thông báo kết luận số 380 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Chỉ thị về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Năm Thanh niên 2011” nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và Thủ đô.

 

Theo đó, các cấp ủy Đảng, các ban, ngành và đoàn thể cần tổ chức quán triệt sâu sắc và tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung hành động của “Năm Thanh niên”. Xác định việc thực hiện công tác này là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; xây dựng kế hoạch tổ chức phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng kết nạp đảng viên trẻ, đảng viên nữ; chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt văn hóa cho thanh niên, thiếu nhi; đẩy mạnh triển khai các đề án, công trình đã được phê duyệt phù hợp với quy hoạch. Tạo sự phối hợp đồng bộ để rèn luyện toàn diện về phẩm chất, trình độ, năng lực cho thanh niên, từng bước hình thành lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cao đẹp, lối sống lành mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

 

Ban Thường vụ Thành ủy cũng giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP chủ trì cùng với các ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở thực hiện thắng lợi “Năm Thanh niên”; phát huy vai trò xung kích, ý thức trách nhiệm của thanh niên thông qua các cuộc vận động, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.